Czym jest profesjonalna windykacja należności mazowieckie?

Faktoring z regresem i windykacja należności mazowieckie: jak w przypadku Full Service, z tą różnicą, że faktor nie ponosi straty w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, ale ma prawo do cesji długu z powrotem na klienta.

Faktoring dojrzałościowy, a windykacja należności mazowieckie: usługa bez regresu, ale bez udostępnienia linii kredytowej umożliwiającej natychmiastową wpłatę na rachunek. Zapłata całości ceny zakupu następuje albo po otrzymaniu od dłużnika, albo po upływie ustalonego „okresu zapadalności”. Zwykle opiera się to na wcześniejszym ogólnym okresie gromadzenia danych w całej księdze.

Faktoring agencyjny (czasami nazywany faktoringiem hurtowym lub dyskontem agencyjnym): umowa faktoringowa jest ujawniana dłużnikom klienta; faktor przedłuża linię kredytową, ale nie ponosi żadnej straty. Klient jako agent faktora prowadzi własną księgę sprzedaży i system windykacji.
Dyskonto faktury (znane również jako faktoring poufny lub faktoring nieujawniony): jak w przypadku faktoringu agencyjnego, ale umowa faktoringowa nie jest ujawniana dłużnikowi. Może być z możliwością zwrotu lub bez.
Faktoring nieujawniony a windykacja należności mazowieckie: umowa o dyskonto faktury z ograniczoną ochroną długu – faktor zgadza się ponieść część nieściągalnych długów poprzez windykację należności mazowieckie.